Monday, April 13, 2009

mahal na araw

sa nagawan ko ng mali, patawad
sa aking natulungan, sana'y nakapagbigay pa ako ng higit
sa mga taong natulungan ako sa isang pagkakataon, salamat.

nawa'y ang pagkamatay at muling pagkabuhay
ng ating panginoon ang maging isnpirasyon natin
sa paggawa ng mabubuting bagay

No comments: