Friday, February 06, 2009

sa ating pag-unawa

ang pag-iisip ng Panginoon ay kaiba sa kaisipan ng tao.
sa pagsunod sa kanya, natutuklasan nating:

mawalan para magkaroon.
sumuko para manalo.
mamatay para mabuhay.
magbigay para may matanggap.
maglingkod para maghari.
maghasik para umani.

sa ating kahinaan tayo'y pinalalakas.
sa ating pagkaaba tayo ay itinataas.
at sa ating kawalan tayo ay pinupunan.....

No comments: